โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานะการเงิน - การคลัง
รายงานการประชุมสภา
ขอเชิญประชุมสภา
ประกาศ / คำสั่ง อบต.
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงาน
งานบุคคล
Back Office ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
อบต.ในเครือข่าย

Email


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
สถานะการเงิน - การคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอเชิญประชุมสภา
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕
ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศ / คำสั่ง อบต.
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี ประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงาน
แผนควบคุมภายใน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนปัองกันการทุจริต
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบังคับตำบล
แผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลดขั้นตอนกระบวนงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
บริการสาธารณะ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
รายงานผลการประเมินสาธารณะ อบต.หนองพลวง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.หนองพลวง ประจำ ๒๕๖๕
งานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง
แผนอัตรากำลัง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
พจนานุกรมสมรรถนะ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น
นโยบาย No Gift Policy
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
Back Office ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพ
อบต.ในเครือข่าย
Email
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บริการอินเตอร์เน็ต
บริการสุขา
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน อบต.
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือควรทำและไม่ควรทำ
คู่มือตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรม
คณะกรรมการช่ยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกุง หมู่ 2 บ้านดอนกอก หมู่ 3 บ้านวันชาติ หมู่ 4 บ้านหัวหนอง หมู่ 5 บ้านหนองพลวง หมู่ 6 บ้านเกตุสมบูรณ์ หมู่ 7 บ้านหลักหิน หมู่ 8 บ้านหนองคึม หมู่ 9 บ้านโนนสำรวญ หมู่ 10 บ้านหนองขาม หมู่ 11 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 12 บ้านหนองสระไผ่
บริการประชาชน
กระดานกระทู้ (ถาม ตอบ)
คู่มือและการให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.112.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,528,867

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
ตำบลหนองพลวง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044-980400,044-980444   Fax : 044-980444
Email : nongpluang@nongpluang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.